Finn Chamber produkter för epikutantestning


Finn Chambers on Scanpor för epikutantestning

Finn Chamber® är en epikutantestkammare, som har god ocklusion på grund av sin form. Kammaren är av aluminium med 8 mm inre diameter, 50 mm² areal och ca. 20 µl volym. Större kamrar (12 mm inre diameter) och kamrar av aluminium med polypropylenbeläggning (8, 12 och 18 mm) finns för speciella ändamål. Finn Chambers är fästa på Scanpor® tejp (Actavis Norway AS, Norgesplaster) och har skyddspapper, som lätt kan avlägsnas.

Finn Chambers on Scanpor finns som remsor med tio (2x5) och fem kamrar (1x5) samt med en kammare. Remsan med tio kamrar är lämplig för testning av större antal ämnen, t.ex. för standardserien. De mindre remsorna kan användas för korta serier eller för enstaka tester. Tejpen får inte klippas mellan kamrarna, eftersom den fästande arealen då kan bli för liten.

Avläsningsplattan (Reading Plate) rekommenderas för att lokalisera testreaktioner. Finn Chamber Tray är till hjälp vid applikationen av testämnena.

Allergiska reaktioner för aluminium eller Scanpor är sällsynta. Enstaka fall av kontaktallergi för aluminium kan dock förekomma t.ex. till följd av vaccination eller hyposensibilisering av pollenallergi med aluminiumprecipiterade antigener.

Huden kan reagera på tejpavlägsningen med mild mekanisk irritation, som yttrar sig som rodnad på området för tejpen.

Testämnena är vanligen utblandade i vaselin. Ämneskoncentrationerna i de flesta kommersiella standardserier är lämpliga för Finn Chambers. Om ovanliga ämnen testas, skall läkaren välja koncentrationerna med omsorg. Irriterande ämnen bör testas i låg koncentration eftersom kamrarna ger god ocklusion.

Inkompatibilitet mellan vattenlösningar av kvicksilver och aluminium gör att Finn Chambers med polypropylenbeläggning bör användas vid testning av kvicksilverföreningar. Aluminium kan befrämja polymerisation av akrylatmonomerer och falskt negativa reaktioner har beskrivits med acetonlösningar av etylcyanoakrylatlim.


Bruksanvisning

Finn Chambers on Scanpor skall användas av läkare eller under läkares övervakning.

Applikation av testämnen

Märk övre delen av varje testremsa för att identifiera ordningsföljden för testämnena. Avlägsna skyddspappret och lägg remsorna på bordet eller på Finn Chamber Tray med kamrarna uppåt. Lämna en smal bit av skyddspappret på tejpen tills den är fäst på huden.

Fasta ämnen (t.ex. vaselin som vehikel) appliceras direkt i kammaren, varvid mer än hälften av kammarvolymen fylls (ca. 5-6 mm lång bit om diametern är 2 mm). Använd inte filterpapper för fasta ämnen.

För vätskor läggs en filterpapperslapp i kammaren. Fukta lappen helt men utan överskott. Överflödig vätska absorberas t.ex. med poröst papper. Fäst testerna på huden inom några minuter. Filterpappret får inte torka, eftersom det kan leda till svaga eller falskt negativa reaktioner och lappen kan glida ned när tejpen fästes på ryggen.

Fixering på huden

Patienten skall stå eller sitta avspänd i normal hållning, ryggen litet böjd framåt. Testerna appliceras på frisk hud, som inte har mycket talg eller fett. Det rekommenderas att patienten tar en dusch eller ett bad på morgonen före testerna. Vid behov kan huden rengöras t.ex. med sprit.

Fäst först nedre delen av testremsan och tryck på kamrarna nedifrån uppåt så att luften går ut. När tejpen är helt fäst på huden, trycker man försiktigt med fingret på kamrarna som innehåller fasta ämnen så att ämnena breder ut sig jämnt. Tryck tejpen försiktigt men stadigt med handflatan mot huden, särskilt i hörnen, för att förbättra fixeringen. Patienten bör undvika kraftig motion, bad och dusch under det första testdygnet.

Huden kan markeras t.ex. med en non-toxisk färglösning eller tejp. Om patienten kan komma till mottagningen för testavlägsning, kan den markerade testremsan användas för att lokalisera testområdet och huden behöver då inte markeras.

Avlägsning av testerna

Testerna avlägsnas efter ett eller två dygn. Om möjligt bör patienten komma till mottagningen för avlägsnande av testerna. Om patienten avlägsnar testerna själv, bör han/hon upplysas om hur resterna förstörs på ett sakligt sätt.

Granska testområdet genast efter testavlägsningen. Ringformigt avtryck runt varje test vittnar om god ocklusion och styrker testets tillförlitlighet, särskilt i fall av negativa reaktioner.

Avläsningsplattan kan användas för avrivning av tejpremsan. Tryck den tandade kanten mot tejpen i ungefär 45° vinkel, ca. 1 cm från övre kanten. Dra bort tejpen jämte kamrar börjande nedifrån och lämna den övre biten med markeringar på huden. Tandningen är osymmetrisk; håll den bredare sidan till höger eller för skarpare skärning till vänster.

Testavläsning

Testreaktionerna skall avläsas tidigast 20 minuter efter avlägsnandet. Ytterligare avläsningar bör göras 3-7 dagar efter applikation av testerna. Uppföljning av förloppet hjälper en att skilja allergiska från toxiska reaktioner.

För att lokalisera och identifiera testreaktioner håll det vänstra övre hörnet av plattan (den smala sidan till vänster) på märket i huden eller den kvarlämnade biten av tejpen. Hålen i avläsningsplattan visar testställena.


Förvaring i rumstemperatur, kall tejp fäster sämre på huden.